Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị phổ biến về công tác quản lý, bảo vệ giá trị di tích trên địa bàn huyện Chi Lăng

Ngày 26/10/2019, UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức hội nghị Phổ biến văn bản về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Chi Lăng. Dự hội nghị có đồng chí Ấu Thị Nga Sơn, Phó chủ tịch Hội di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Vy Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 80 đại biểu là thành viên Ban quản lý di tích cấp huyện, 06 xã có di tích tín ngưỡng và 12 điểm di tích cụ thể của huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe giới thiệu về Di sản văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; phổ biến các văn bản hợp nhất của Luật Di sản văn hóa và các Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật Di sản Văn hóa; quy chế quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; tình hình, thực trạng và một số nội dung gắn với công tác phát huy giá trị lịch sử di tích tại Lạng Sơn.

Thông qua hội nghị tập huấn, đã giúp các học viên trang bị những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa, đặc biệt là lĩnh vực quản lý di tích. Đồng thời giúp các học viên có thêm kinh nghiệm và kỹ năng để triển khai có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Nông Ngân- Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng