Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ TRƯỞNG CÁC BAN HĐND HUYỆN 

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch HĐND

Liễu Văn Mạnh

02053.820.243

Phó Chủ tịch HĐND

Phạm Thị Quế

02053.820.431

Trưởng ban KT-XH 

Nguyễn Mai Huyền

02053.820.989

Trưởng ban Pháp chế 

Lương Trùng Khánh

  02053.720.222

 

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, khu Thống Nhất I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.