Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 QUYẾT ĐỊNH

              Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các               Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

                                 __________________________

 

                       ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG

              Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015;

          Căn cứ Quyết định số 3780/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2016- 2021;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,

 

                                                    QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Chủ tịch với các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác của UBND huyện theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những công việc lớn, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện.

- Chủ tịch UBND huyện phân công các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện trên từng lĩnh vực công tác của UBND huyện, trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo.

- Tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND huyện sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch hoặc điều chỉnh lại sự phân công nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện nhằm bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của UBND huyện.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lĩnh vực công tác được phân công, các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách; được thay mặt, sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

Trong thực thi nhiệm vụ, nếu phát sinh vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm thuộc lĩnh vực phụ trách, những vấn đề mới phát sinh hay những vấn đề chưa được quy định, phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến của Chủ tịch.

 Những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực công tác thì Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực phải chủ động phối hợp với Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực có liên quan để giải quyết. Trường hợp không thống nhất được ý kiến thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

3. Trong trường hợp cần thiết thì Chủ tịch trực tiếp xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch. Trường hợp Phó Chủ tịch vắng mặt tại trụ sở làm việc thì Chủ tịch trực tiếp xử lý hoặc phân công cho Phó Chủ tịch khác xử lý công việc cụ thể của Phó Chủ tịch đó trong thời gian đi vắng và có trách nhiệm trao đổi, bàn giao lại với Phó Chủ tịch đi vắng về kết quả xử lý thay công việc để biết và tiếp tục chỉ đạo.

4. Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, theo dõi chỉ đạo hoạt động của một số phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn cụ thể.

Điều 2. Nội dung công việc được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện trong giải quyết công việc được phân công

Các Phó Chủ tịch UBND huyện thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện và các quy định của pháp luật:

- Phó Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND huyện, trước UBND huyện, trước HĐND huyện và trước pháp luật về thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, cùng các thành viên khác của UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước HĐND huyện, trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước UBND tỉnh;

- Trong phạm vi, lĩnh vực được phân công, các Phó Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn: xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ngân sách nhà nước; đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để trình UBND huyện ban hành hoặc ban hành theo quy định.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề nảy sinh và nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về chính sách, giải pháp cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực được phân công. Nếu phát hiện các cơ quan thuộc UBND huyện, HĐND, UBND xã, thị trấn ban hành văn bản hoặc làm những việc trái pháp luật, trái quy định của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện thì có văn bản tạm đình chỉ việc thi hành, đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND huyện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong lĩnh vực được phân công và các vấn đề liên ngành mà giữa Thủ trưởng các cơ quan không thống nhất với nhau. Ký thay Chủ tịch các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong phạm vi lĩnh vực, công việc được Chủ tịch phân công, các văn bản gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, các sở, ban ngành cấp tỉnh và các Chỉ thị của UBND huyện (theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện).

4. Phó Chủ tịch UBND huyện ký thay Chủ tịch UBND huyện các văn bản trong phạm vi giải quyết công việc, bao gồm:

a) Các quyết định, chỉ thị cá biệt của Chủ tịch UBND huyện khi được Chủ tịch UBND huyện ủy nhiệm;

b) Các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa bàn trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Các văn bản khác được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

Các văn bản trên được phát hành và gửi Chủ tịch UBND huyện để báo cáo.

  5. Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ thuộc cơ quan được Chủ tịch phân công phụ trách.

  6. Công tác xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc lĩnh vực phụ trách.

  7. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

* Các Ủy viên UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện phân công, phân nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách các công việc, lĩnh vực, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện và trước pháp luật về kết quả, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện những nhiệm vụ, lĩnh vực, bộ phận, đơn vị được Chủ tịch ủy quyền hay phân công, phụ trách và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước Huyện ủy, HĐND huyện và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện

1. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện:

- Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND huyện. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 29 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trực tiếp xử lý văn bản thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; công tác quy hoạch, kế hoạch chung của huyện; công tác nội chính, nội vụ, tổ chức và cán bộ; công tác thi đua – khen thưởng; công tác tư pháp, thi hành án dân sự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng của huyện. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định.

- Theo dõi chỉ đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

2. Đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện:

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, thương mại, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, khoa học - công nghệ, xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công. Xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công. Điều hành công việc của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đi vắng hoặc được ủy nhiệm;

- Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc xây dựng dự án và chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp kiểm tra, ký ban hành các văn bản theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chỉ đạo các lĩnh vực liên quan theo quy định;

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Dân tộc, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban QLDA Đầu tư XD;

- Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

- Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân công.

3. Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện:

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình, lao động - thương binh và xã hội, tôn giáo, hội và tổ chức phi chính phủ; công tác cải cách hành chính; các chính sách xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; các chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công. Xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công

- Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc xây dựng dự án và chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp kiểm tra, ký ban hành các văn bản theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chỉ đạo các lĩnh vực liên quan theo quy định;

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Đài Truyền thanh và Truyền hình, Trung tâm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm GDNN-GDTX; Hội Đông y, Hội Chữ thâp đỏ, Hội Khuyến học, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội cựu TNXP, Hội cựu giáo chức;

- Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

- Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân công.

4. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ là Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo quy chế làm việc và là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời tham mưu và giữ mối quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân huyện với Sở, Ban, ngành theo lĩnh vực công tác ở Tỉnh.

Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản khác có liên quan đến việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện.

Các thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành của tỉnh;

- TT HU, HĐND huyện;

- Các thành viên UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

   Đoàn Thanh Sơn