Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

 

Số:  3499 /QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Chi Lăng, ngày  01 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

   __________________________

 

         

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3780/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2016- 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Chủ tịch với các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

1. Chủ tịch UBND huyện là người đứng đầu UBND huyện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định.

- Chủ tịch UBND huyện phân công cho các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện phụ trách một số lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền chung của UBND huyện.

- Chủ tịch UBND huyện ủy quyền, ủy nhiệm cho các Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật.

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện phân công, ủy quyền, ủy nhiệm phải chủ động tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc theo quy định và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện và trước pháp luật về việc mình thực hiện.

Khi một Phó Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch trực tiếp hoặc giao cho Phó Chủ tịch khác giải quyết trong thời gian Phó Chủ tịch đó vắng mặt.

- Những công việc có liên quan giữa các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện thì người được giao chủ trì, chủ động phối hợp điều hành và giải quyết các công việc được giao; nếu có khó khăn, quan điểm chưa thống nhất, xin ý kiến Chủ tịch để được chỉ đạo giải quyết.

2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Phó Chủ tịch UBND huyện giúp Chủ tịch điều hành các hoạt động của UBND huyện và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt.

3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện tham dự đầy đủ các phiên họp tập thể UBND huyện; có trách nhiệm tham gia xây dựng các loại văn bản; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; các Phó Chủ tịch, ủy viên UBND huyện thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền của UBND huyện theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện; tham mưu giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công.

4. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình cụ thể, Chủ tịch UBND huyện xem xét, điều chỉnh phân công công tác hoặc các nhiệm vụ đột xuất khác cho các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND huyện.

5. Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, theo dõi chỉ đạo hoạt động của một số phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn cụ thể.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện

1. Đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Là người đứng đầu UBND huyện, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 29, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và điều hành mọi công việc của UBND huyện, cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Lạng Sơn, Huyện ủy và HĐND huyện về mọi hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện; lãnh đạo điều hành, quản lý toàn diện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của UBND huyện; triệu tập, điều hành các phiên họp của UBND huyện, chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Hoạt động thu chi ngân sách Nhà nước được giao trên địa bàn theo quy định pháp luật; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng; công tác thi đua - khen thưởng; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tư pháp, thi hành án dân sự; công tác tổ chức cán bộ; công tác đầu tư xây dựng cơ bản và tài nguyên, khoáng sản.

- Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân.

- Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng của huyện; Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện.

2. Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, thương mại, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, khoa học - công nghệ, dân tộc, quản lý trật tự, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các Dự án và các chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt; chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ  thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và UBND huyện; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các văn bản theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường,Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;

- Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

- Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công.

3. Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, du lịch, thể thao, truyền thanh, truyền hình, lao động - thương binh và xã hội, tôn giáo, hội và tổ chức phi chính phủ, công tác ngoại vụ; công tác cải cách hành chính; các chính sách xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác giáo dục quốc phòng an ninh; kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các Dự án và các chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

+ Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các văn bản theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo các lĩnh vực liên quan theo quy định.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Hội Đông y, Hội Chữ thâp đỏ, Hội Khuyến học, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội cựu Thanh niên xung phong, Hội cựu giáo chức;

- Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

- Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công.

4. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ là Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo quy chế làm việc và là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời tham mưu và giữ mối quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân huyện với Sở, ban, ngành theo lĩnh vực công tác ở tỉnh.

Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 3. Các thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành của tỉnh;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

   Đinh Hữu Học

 

 

 

PHỤ LỤC

 

PHÂN CÔNG THEO DÕI, PHỤ TRÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Quyết định số: 3499 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Chi Lăng)

 

Số TT

Lãnh đạo UBND huyện phụ trách

Đơn vị xã, thị trấn

Ủy viên UBND huyện phụ trách

Ghi chú

1

Đồng chí Đinh Hữu Học

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Quang Lang

Đ/c Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

Mai Sao

Đ/c Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

Thượng Cường

Đ/c Chánh Thanh tra huyện

 

Gia Lộc

Đ/c Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Vạn Linh

Đ/c Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

Hòa Bình

Đ/c Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

Quan Sơn

Đ/c Trưởng Phòng Nội vụ

 

2

Đồng chí Vi Nông Trường

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Thị trấn Đồng Mỏ

Đ/c Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Thị trấn Chi Lăng

Đ/c Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Bằng Mạc

Đ/c Trưởng Công an huyện

 

Bằng Hữu

Đ/c Trưởng Công an huyện

 

Vân Thủy

Đ/c Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Chiến Thắng

Đ/c Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Y Tịch

Đ/c Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Hữu Kiên

Đ/c Trưởng Phòng Nội vụ

 

3

Đồng chí Vi Quang Trung

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Nhân Lý

Đ/c Trưởng Phòng Tư Pháp

 

Bắc Thủy

Đ/c Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Vân An

Đ/c Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

Lâm Sơn

Đ/c Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc

 

Liên Sơn

Đ/c Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc

 

Chi Lăng

Đ/c Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch