Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch UBND

Đinh Hữu Học

Điện thoại cố định

02053.820.232

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Phụ trách Kinh tế

Vi Nông Trường

Điện thoại cố định

02053.820432

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Phụ trách Văn hóa- Xã hội

Vi Quang Trung

Điện thoại cố định

02053.820233