Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

1

 

 

2

Lê Đăng Khoa

Trưởng Công an huyện

02053.820.258

3

Trần Văn Trường

Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện

02053.820.003

4

 

Trưởng phòng Nội vụ

02053. 822. 968

5

Linh Văn Phúc

Trưởng phòng KT&HT

02053. 820.206

6

Lê Anh Tùng

Trưởng phòng TN&MT

02053. 820.319

7

 

Trưởng phòng TC-KH

02053.820.072

8

 

Chánh Thanh tra

02053.820.454

9

 

Trưởng phòng Tư pháp

02053. 820.329

10

Lương Thành Chung

Trưởng phòng NN&PTNT

02053 606.688

11

Đinh Thị Thao

Trưởng phòng VH&TT

02053.820.439

12

Nguyễn Hùng Mạnh

Chánh Văn phòng HĐND&UBND 

02053.820.103

13

Đoàn Thu Trà

Trưởng phòng LĐTBXH-DT

02053.820.320

14

Nghiêm Xuân Thành

Trưởng phòng GD&ĐT

02053.820.309