Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

                                                              HUYỆN CHI LĂNG

 

Địa chỉ: Số 138 đường Đại Huề, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh  Lạng Sơn.

Số điện thoại: 0253.821.654                Fax: 0253.821.284

Email: chilangvbsp@gmail.com    Đường dây nóng:duongdaynongnhcsxhchilang@gmail.com

 Giám đốc: Lý Văn Dền.

  Phó Giám đốc: Phạm Trung Kiên.

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

 Phòng Giao dịch NHCSXH huyện hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhiệm vụ chính trị được giao là thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

2. Thành tích nổi bật

Hàng năm đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Giám đốc NHCSXH tỉnh và Tổng Giám đốc NHSCXH Việt Nam khen thưởng.