Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

   CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ: Số 205, đường Đại Huề; Khu hòa Bình1, thị trấn Đồng Mỏ.

Số điện thoại: 0253.820.653                    Email: cctclang.lso@gdt.gov.vn

 

Chi Cục trưởng: Hà Công Thức:

Phó Chi cục trưởng: Lê Đình Lũy.

       Lương Văn Hưng.

      Lê Minh Chung.

         

1. Chức năng, nhiệm vụ

Chi cục Thuế huyện Chi Lăng trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo qui định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan.

 Tổng số CBCC, viên chức, lao động Chi cục đến tháng 12/2016 là 24, được chia thành 02 Đội chuyên môn và có các chức năng nhiệm vụ:

 2. Thành tích nổi bật

a, Tập thể:

Từ năm 2010 đến năm 2016 được của Bộ Trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Năm 2001 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3.

Năm 2009, 2010, 2014, 2016 được Tổng cục Thuế tặng Giấy khen.

Năm 2011, 2015 được Bộ Trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen, Giấy khen.

Năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2013 được Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh tặng Giấy khen.

b, Cá nhân:

Từ năm 2010 đến năm 2016 đơn vị đều có các cá nhân có sáng tiến cải tiến kinh nghiệm được Cục thuế tỉnh Lạng Sơn công nhận, xếp loại.

Hàng năm các cá nhân đều đạt được danh hiệu lao động tiên tiến

c, Chi bộ Đảng:

Từ những năm năm 2007 đến 2016 Chi bộ đều được Ban Thường vụ Huyện tặng Giấy khen công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh; các Phòng, ban ngành công nhận là cơ quan an toàn, văn hoá; Tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 95%.

d, Công đoàn:

Các năm 2011, 2012, 2013, 2015 được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Năm 2014 được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm (2005 – 2014) thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-HCH, ngày 06/01/2005 của BCH Tổng LĐLĐVN khóa IX về “ Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơm vị, doanh nghiệp”.

Năm 2016 được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2010 - 2015.