Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở thị trấn Chi Lăng: Khi người dân chung sức, đồng lòng

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo, việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng) đã thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị văn minh, tạo diện mạo mới ở thị trấn.

Y Tịch huy động sức mạnh nhân dân xây dựng Nông thôn mới

Năm 2020, huyện Chi Lăng tập trung các nguồn lực, phấn đấu đưa xã Y Tịch về đích Nông thôn mới, đến nay, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của UBND huyện, cũng như sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền và nhân dân, xã Y Tịch đã đạt được 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Subscribe to Xây dựng nông thôn mới