Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1251/QĐ-UBND 13-04-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Long Văn Nnguyện tại Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố phát hành AO 848081, số vào sổ cấ
1200/QĐ-UBND 08-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1194/QĐ-UBND 08-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1139/QĐ-UBND 06-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1117/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1119/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1131/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1133/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1123/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1127/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1115/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1111/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1113/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1129/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1112/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1135/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1121/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1091/QĐ-UBND 02-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Hoàng Văn Coong, thường trú tại khu Hợp Tiến, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1102/QĐ-UBND 02-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1096/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Vy Minh Đức, thường trú tại khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1094/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Hoàng Văn Tự, thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1092/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Lăng Văn Năm, thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1093/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Hoàng Văn Tiến, thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1095/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Lý Xuân Hải, thường trú tại khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1037/QĐ-UBND 26-03-2021 Về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1038/QĐ-UBND 26-03-2021 Về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1025/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣a lai đ̣ ất
1013/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1022/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1011/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1020/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1014/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1016/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ấ
1007/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1017/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1026/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ â
1021/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1023/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ â
1006/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên trả lai đ̣ ất
1014/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1024/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1019/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1010/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1012/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1018/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1015/QĐ-UBND 25-03-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
969/QĐ-UBND 23-03-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định (Lương Hoàng Long)
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đ 22-03-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định (Lương Hoàng Long)
971/QĐ-UBND 22-03-2021 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
902/QĐ-UBND 18-03-2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại khu đất công khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ
864/QĐ-UBND 12-03-2021 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
854/QĐ-UBND 10-03-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 916804, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00025, QSDĐ/1529/QĐ-UB (H), cấp ngày 31/12/2002, do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Triệu Ngọc Hiền, thường trú tại thôn Đồng Bành,
48/KH-UBND 26-02-2021 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
654/QĐ-UBND 26-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
260/UBND-VP 23-02-2021 V/v nâng cao hiệu quảhoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, giải quyết TTHCvà thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa liên thông
636/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
630/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
626/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
632/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
609/QĐ-UBND 09-02-2021 Về việc phê duyệt kinh phí hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại cho người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
208/UBND-VHTT 09-02-2021 V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone
608/QĐ-UBND 09-02-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ â
607/QĐ-UBND 09-02-2021 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
589/QĐ-UBND 04-02-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
39/TB-UBND 02-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
37/TB-UBND 02-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
570/QĐ-UBND 02-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
568/QĐ-UBND 02-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
569/QĐ-UBND 02-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
34/TB-UBND 01-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
30/KH-UBND 01-02-2021 Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
424/QĐ-UBN 29-01-2021 Về việc phê duyệt kinh phíhoàn trả giá trị quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại cho người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, đểthực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm nonxãQuanSơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
425/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
420/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
157/UBND-TNMT 29-01-2021 V/v cung cấp tài liệu để phục vụ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 25/2020/TLSTHC ngày 27/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn
: 421/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ â
418/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
426/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
480/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
156 /UBND-TNMT 29-01-2021 V/v cung cấp tài liệu chứng cứ và nêu quan điểm trong việc giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 25/2020/TLST-HC ngày 27/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn
427/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc phê duyệt kinh phí hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại cho người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa xãQuan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
419/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
476/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng
423/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
422/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ â
302/QĐ-UBND 27-01-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Lê Quốc Huynh và bà Nguyễn Minh Tư thường trú tại khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
303/QĐ-UBND 27-01-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Vy Văn Tùng và bà Lương Thị Bích thường trú tại thôn Khun Phang nay là khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng,
265/QĐ-UBND 26-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
265/QĐ-UBND 26-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
256/QĐ-UBND 25-01-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Long Văn Trường tại Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố phát hành AO 826583, số vào sổ cấp
252 /QĐ-UBND 22-01-2021 Vềnhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
211/QĐ-UBND 20-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đấtcấp không đúng quy định
210/QĐ-UBND 20-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
205/QĐ-UBND 19-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
73/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
72/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
127/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
74/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
126/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
42/QĐ-UBND 08-01-2021 Về việc hủy Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtcósốpháthànhBG532306, sốvàosổcấpgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđấtCH00848,tạiQuyếtđịnhsố1239/QĐ-UBNDcấpngày28/6/2011doUBNDhuyệnChiLăngcấpchohộôngHoàngVănTrángvàbàLươngThịHiềnthườngtrú