Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
07/tb-hđbstdvc 17-03-2023 Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức huyện Chi Lăng năm 2022
745/QĐ-UBND 01-03-2023 Phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển bổ sung viên chức năm 2022
03/TB-HĐTDVC 01-03-2023 Hình thức, nội dung xét tuyển; Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển bổ sung viên chức năm 2022; nội dung ôn tập; Thời gian nộp lệ phí, thời gian tổ chức thi tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức
723/QĐ-UBND 28-02-2023 Về hình thức và nội dung xét tuyển kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022
30-12-2022 IỂUTỔNGHỢPDANHSÁCHTHÍSINHĐĂNGKÝDỰTUYỂNBỔSUNGVIÊNCHỨCNĂM202
20-12-2022 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN BỔ SUNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
13-12-2022 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN BỔ SUNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 (từ ngày 21/11/2022 đến 12/12/2022)
450/TB-HU 04-12-2022 Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức các cơ quan đảng, mặt trận TQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2022
02-12-2022 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN BỔ SUNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
1066/TB-UBND 18-11-2022 Tuyển dụng bổ sung viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
286/KH-UBND 18-11-2022 Tuyển dụng bổ sung viênchức năm 2022
4112 /QĐ-UBND 27-10-2022 Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
992/TB-UBND 27-10-2022 Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022
986/TB-UBND 24-10-2022 Thu phí tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã
40 /TB-HĐTT 20-10-2022 Kết quả phúc khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
4019 /QĐ-UBND 20-10-2022 Về việc công nhận kết quả phúc khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
887/TB-UBND 29-09-2022 Kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
808/TB-UBND 08-09-2022 Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng tại Mục I Thông báo số 754/TB-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Chi Lăng về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã
808/TB-UBND 08-09-2022 Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng tại Mục I Thông báo số 754/TB-UBNDngày 12/8/2022 của UBND huyện Chi Lăng về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sựcấp xã
802/TB-UBND 05-09-2022 Kết quả thi tuyển công chức cấp xã vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
56/BC-HĐTD 05-09-2022 Về việc tổ chức thi, kết quảtuyểndụngviên chức năm 2022
3484/QĐ-UBND 05-09-2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 và phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển
27/TB-HĐTDVC 05-09-2022 Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2022
789/TB-UBND 25-08-2022 Điều chỉnh nội dung Thông báo số 756/TB-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung nội dung Thông báo số 490/TB-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2022 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2022
26/TB-HĐTDVC 24-08-2022 Thí sinh không tham dự xét tuyển viên chức và Triệu tập thí sinh được tham dự xét tuyển viên chức vòng 2
26/TB-HĐTDVC 24-08-2022 Thí sinh không tham dự xét tuyển viên chức và Triệu tập thí sinhđượctham dự xét tuyển viên chức vòng
2773/QĐ-UBND 19-08-2022 Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, người không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
24/TB-HĐTT 19-08-2022 Danh sách người có đủ điều kiện, người không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 (vòng 1)
22/TB-HĐTDVC 17-08-2022 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2022 (vòng 2
21/TB-HĐTDVC 17-08-2022 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2022 (vòng 2)
756 /TB-UBND 12-08-2022 Sửa đổi, bổ sung nội dung Thông báo số 490/TB-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2022 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2022
2634/QĐ-UBND 12-08-2022 Về hình thức và nội dung tuyển dụngviên chức năm 2022
2634/QĐ-UBND 12-08-2022 Về hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức năm 2022
754/TB-UBND 12-08-2022 Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sựcấp xã
2634/QĐ-UBND 12-08-2022 Về hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức năm 2022
19/TB-HĐTD 09-08-2022 Triệu tập thí sinh dự thicông chức cấp xã năm 2022(vòng 1)
19/TB-HĐTD 09-08-2022 Triệu tập thí sinh dự thi công chức cấp xã năm 2022 (vòng 1
22-07-2022 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 (( Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 20/7/2022))
2425/QĐ-UBND 20-07-2022 Hình thức thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
15-07-2022 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 (( Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 15/7/2022))
591/TB-UBND 12-07-2022 Kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt và đăng ký chuyển nguyện vọng do hết chỉtiêu tuyển dụng
08-07-2022 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
01-07-2022 SỐ LƯỢNG PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022(( Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
24-06-2022 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2( Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)022 (
186/KH-UBND 17-06-2022 Tuyển dụng viên chức năm 2022
490/TB-UBND 17-06-2022 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2022
10/TB-HĐKTSH 31-05-2022 Hình thức, nội dung sát hạch công chức cấp xã
372/TB-UBND 17-05-2022 Thay đổi số lượng thí sinh thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã đối với trường hợp đặc biệt
60/TB-BTCTU 30-03-2022 Tuyển dụng công chức viên chức các cơ quan đảng, MTTQ va tổ chức chính trị xã hội huyện
93/TB-UBND 14-03-2022 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
81/KH-UBND 14-03-2022 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
93/TB-UBND 14-03-2022 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
718/QĐ-UBND 09-03-2022 Về việc phê duyệt Kế hoạchtuyển dụng công chức cấp xã năm 202
14/TB-UBND 18-01-2022 Kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021
746/TB-UBND 30-12-2021 Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021
597/TB-UBND 11-11-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021
1649/UBND-NV 13-09-2021 V/v tiếp tục thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022
34 /TB-HĐTDVC 20-08-2021 Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chứccác đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng năm 2021
3501/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc công nhận kết quảtuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng năm 2021
33/TB-HĐTDVC 18-08-2021 Kết quả điểm thi (vòng 2) và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2021
3386/QĐ-UBND 12-08-2021 Về điều chỉnh thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức năm 2021
31/TB-HĐTDVC 09-08-2021 Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1), triệu tập thí sinh thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2021
28/TB-HĐTDVC 30-07-2021 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021
23 /TB-HĐTDVC 22-07-2021 Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2021
176/KH-UBND 21-07-2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
3018 /QĐ-UBND 21-07-2021 Phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021
3019 /QĐ-UBND 21-07-2021 Về hình thức và nội dung thi tuyển viên chức năm 2021
05-07-2021 SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 (Tính đến 17giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021)
28-06-2021 Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức
198 /TB-UBND 26-05-2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
05-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
120/TB-UBND 06-04-2021 Về thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021
699 /TB-UBND 29-10-2020 Kết quả trúng tuyểnbổ sung viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
609 /TB-UBND 19-10-2020 Về việc tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng
588/TB-UBND 08-10-2020 Về chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020
547 /TB-UBND 14-09-2020 Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
3328/QĐ-UBND 01-09-2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
528/TB-UBND 01-09-2020 Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
502 /TB-HĐTDVC 21-08-2020 Kết quả phúc khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
444 /TB-UBND 03-08-2020 Về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tại Ủy ban nhân nhân dân huyện Chi Lăng
439/TB-HĐTDVC 30-07-2020 Kết quả thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
437/TB-UBND 30-07-2020 Kết quả thi tuyển viên chứchuyện Chi Lăng năm 2020(vòng 2)và dự kiến thí sinhtrúngtuyển
412 /TB-HĐTDVC 16-07-2020 Lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi tuyển viên chức (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
416 /TB-UBND 16-07-2020 Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại UBND huyện Chi Lăng
411/TB-UBND 16-07-2020 Về việctiếp nhậnPhiếu đăng ký dự tuyểncông chứcnăm 2020tại Ủy ban nhân nhân dân huyện Chi Lăng
404 /TB-HĐTDVC 13-07-2020 Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1), triệu tập thí sinh thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
398 /TB-HĐTDVC 08-07-2020 Ca thi trắc nghiệm trên máy vi tính (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
03-07-2020 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÍ SINH
392 /TB-HĐTDVC 02-07-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020, thí sinh được miễn thi phần thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
391/TB-UBND 01-07-2020 Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tại Ủy ban nhân nhân dân huyện Chi Lăng
378 /TB-HĐTDVC 24-06-2020 Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 (Vòng 1)
368/TB-HĐTDVC 22-06-2020 Hình thức, nội dung, tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
367/TB-HĐTDVC 22-06-2020 Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn làm bài thi, nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020
366/TB-UBND 19-06-2020 Về việc hết chỉ tiêu tuyển dụng, chuyển nguyện vọng thi tuyển viên chức năm 2020 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển xét tuyển đặc cách viên chức năm 2020
362 /TB-HĐTDVC 18-06-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020
356 /TB-UBND 17-06-2020 Về việc gửi, nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức năm 2020
353/TB-UBND 16-06-2020 Kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020
319/TB-UBND 27-05-2020 Kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020
313 /TB-UBND 19-05-2020 V/v xem xét điều động công chức thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp quản lý
314 /TB-HĐKTSH 19-05-2020 Nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020