Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2381/QĐ-UBND 08-12-2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, U
2372/QĐ-UBND 06-12-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền g
2320/QĐ-UBND 27-11-2021 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
3776/SGTVT-QLVT,PT&NL 25-11-2021 V/v phối hợp trong công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ Quốc gia
745/BC-UBND 11-11-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Chi Lăn
4335/STP-VP 10-11-2021 V/v công khai niêm yết các quy định về TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tư pháp
2145/QĐ-UBND 22-10-2021 Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2047/QĐ-UBND 14-10-2021 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu t
2015/QĐ-UBND 11-10-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã của tỉnh Lạng Sơn
1989/QĐ-UBND 06-10-2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn
1377/UBND-TPVHCC 27-09-2021 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia
1847/QĐ-UBND 13-09-2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
23/2021/QĐ-UBND 09-09-2021 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1794/QĐ-UBND 08-09-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức,
1794/QĐ-UBND 08-09-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức,
1739/QĐ-UBND 30-08-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện tỉnh Lạng S
1739/QĐ-UBND 30-08-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1740/QĐ-UBND 30-08-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức,
1664/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn
1607/QĐ-UBND 12-08-2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao độngthuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
1597/QĐ-UBND 11-08-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
1567/QĐ-UBND 06-08-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1520/QĐ-UBND 30-07-2021 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
1521/QĐ-UBND 30-07-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng l
1471/QĐ-UBND 23-07-2021 công bố danh mục thủ tục hành chínhsửa đổi, bổsung, bãi bỏvà phê duyệt quy trìnhnội bộ trong giải quyết thủ tụchành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thônglĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,
1466/QĐ-UBND 22-07-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chếmột cửa, một cửaliên thônglĩnh vực Hoạt động xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sảnthuộc th
1325/QĐ-UBND 05-07-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1289/QĐ-UBND 30-06-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực thi, tuyển sinh và phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửathuộc thẩm quyền giải quyết,phạm vi quản lýcủaS
1263/QĐ-UBND 26-06-2021 phê duyệt thay thế một sốquy trìnhnội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1210/QĐ-UBND 22-06-2021 Phê duyệtthay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1179/QĐ-UBND 15-06-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công
1151/QĐ-UBND 12-06-2021 phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
1140/QĐ-UBND 11-06-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Việc làm, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của
1101/QĐ-UBND 04-06-2021 phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyếtthủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1100/QĐ-UBND 04-06-2021 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
1099/QĐ-UBND 04-06-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật
1092/QĐ-UBND 03-06-2021 phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
911/SKHĐT-VP 31-05-2021 rà soát, cung cấp thông tin về TTHC thực hiện DVCTT trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
1603/QĐ-UBND 31-05-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1063/QĐ-UBND 31-05-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1301/STC-VP 31-05-2021 rà soát, cập nhật TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và điều chỉnh trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh
1022/QĐ-UBND 24-05-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải
1012/QĐ-UBND 21-05-2021 thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
999/QĐ-UBND 19-05-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
997/QĐ-UBND 19-05-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
970/QĐ-UBND 13-05-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên nước, Viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyê
925/QĐ-UBND 07-05-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
913/QĐ-UBND 05-05-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
904/QĐ-UBND 29-04-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
846/QĐ-UBND 24-04-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
852/QĐ-UBND 21-04-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
852/QĐ-UBND 21-04-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
853/QĐ-UBND 21-04-2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
808/QĐ-UBND 15-04-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
2649/QĐ-UBND 18-12-2020 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động, Chính sách sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại
2410/QĐ-UBND 20-11-2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2410/QĐ-UBND 20-11-2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2409/QĐ-UBND 20-11-2020 QĐ công bố TTHT của Sở TNMT
1708/QĐ-UBND 03-09-2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
764/QĐ-UBND 23-04-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
903/QĐ-UBND 06-06-2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn