Đây là một trong những quy định đáng chú ý được đưa ra tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

 

1_800.jpg

 

Cụ thể, mục 3 Phần V Nghị quyết nêu rõ, tạm thời không áp dụng các quy định tại:

- Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021;

- Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định 2886/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố cao hơn các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, các tỉnh, thành sẽ tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 về giãn cách xã hội.

Đồng thời, Nghị quyết cũng nêu rõ, Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” được áp dụng trên toàn quốc.

Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp phù hợp gồm: Các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,...

Có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không được trái quy định của trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh cũng như đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Nếu quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/10/2021.

Bạch Đỗ Tiến – Văn phòng UBND huyện.