Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
73/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
72/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
127/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
74/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
126/QĐ-UBND 11-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
04/QĐ-UBND 05-01-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
05 /QĐ-UBND 05-01-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Văn Dóong tại Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố vào sổ cấp GCNQSDĐ số H00380, cấp ng
4875/QĐ-UBND 31-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
956 /BC-UBND 31-12-2020 Tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2020
955/BC-UBND 31-12-2020 Về việc giải trình một số nội dung tại Công văn Số 2103 /STNMT-QLĐĐ ngày 09/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
4841/QĐ-UBND 30-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4842/QĐ-UBND 30-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4839/QĐ-UBND 30-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4840/QĐ-UBND 30-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4821/QĐ-UBND 29-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4787/QĐ-UBND 25-12-2020 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
4786/QĐ-UBND 25-12-2020 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
4789/QĐ-UBND 25-12-2020 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ â
4739/QĐ-UBND 22-12-2020 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Mai Văn Dương tại Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố phát hành AO 826749, số vào sổ cấp giấy
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đ 21-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4707/QĐ-UBND 21-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4706 /QĐ-UBND 21-12-2020 Về việc thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Linh Đức Tiến thường trú tại thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
4733/QĐ-UBND 21-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4633/QĐ-UBND 18-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4575/QĐ-UBND 16-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4579/QĐ-UBND 16-12-2020 Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Chi Lăng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1953/UBND-TNMT 14-12-2020 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiệnKế hoạchsố 126/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện Chi Lăng
4481/QĐ-UBND 08-12-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
257/KH-UBND 07-12-2020 Triển khai Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúngvà hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 -2025
127/TTr-UBND 12-11-2020 Về việc thay đổi vềquy mô, địa điểm công trình dự ántrongĐiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đấtnăm 2021huyện Chi Lăng
4097/QĐ-UBND 27-10-2020 Về việc công nhận thay đổi ranh giới thửa đất
4098/QĐ-UBND 27-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
: 4091/QĐ-UBND 26-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4092/QĐ-UBND 26-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4788/QĐ-UBND 25-10-2020 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
4023/QĐ-UBND 20-10-2020 Về việcthay đổi phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND huyện Chi Lăng
4011/QĐ-UBND 16-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4010/QĐ-UBND 16-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4008/QĐ-UBND 16-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4009/QĐ-UBND 16-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3880/QĐ-UBND 01-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3859/QĐ-UBND 30-09-2020 Về việc hủy nội dung cấpGiấy chứng nhận quyềnsử dụng đấtcho hộ ông Hoàng Văn Bạy và bà Lý Thị Mìn tại Quyết định số 3523/QĐ-UBNDngày 18/12/2008của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhậncó số vào sổ H00481cấp cho hộ ông Hoàng Văn Bạy
1313/UBND-TNMT 25-08-2020 V/v nộp hồ sơ giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất công trên địa bàn huyện.
3133/QĐ-UBND 24-08-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3130/QĐ-UBND 24-08-2020 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
3131/QĐ-UBND 24-08-2020 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
3134/QĐ-UBND 24-08-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhậnquyềnsử dụng đấtquyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
3109/QĐ-UBND 21-08-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1269/UBND-NV 18-08-2020 V/v triển khai thực hiện xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”
2971/QĐ-UBND 10-08-2020 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
2948 /QĐ-UBND 06-08-2020 Phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Chi Lăng Năm học 2020-2021
2947 /QĐ-UBND 06-08-2020 Thay thế thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng
2851/QĐ-BĐD 28-07-2020 Bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 4 năm 2020
1126 /UBND-PTP 28-07-2020 V/v áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính
2794/QĐ-UBND 27-07-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
2795/QĐ-UBND 27-07-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
2677/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2683/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2681/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2682/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2678/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2686/QĐ-UBND 21-07-2020 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2679/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2680/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2676/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2684/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2675/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2685/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1073 /UBND-VHTT 17-07-2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020); Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
2652/QĐ-UBND 16-07-2020 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
2651/QĐ-UBND 16-07-2020 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
2570/QĐ-UBND 13-07-2020 ề việc hủyGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất cấp không đúng quy địnhcho ông Nông Văn Xây, thường trú tại thôn Củ Na, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
95/CV-TTPTQĐ 02-07-2020 V/v thông báo mời thầu đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc khu dân cư thôn Nà Sèn, xẫ Mai Sao
93/CV-TTPTQĐ 01-07-2020 V/v thông báo đấu giá quyền sử đụng đất 20 lô đất thuộc khu dân cư thông Nà Sèn, xã Mai Sao huyện Chi Lăng
2442/QĐ-UBND 25-06-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2159/QĐ-UBND 05-06-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
148/KH-UBND 03-06-2020 Nâng caochỉsốnăng lực cạnh tranh(DDCI) năm 2020củaUBND huyệnChi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2139/QĐ-UBND 03-06-2020 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
130/KH-BATGT 20-05-2020 Triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ emnăm 2020với chủ đề “Giữ trọn ước mơ
19-05-2020 NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TOÀN ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC HIỆU QUẢ TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA HUYỆN, TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ, XÂY DỰNG HUYỆN CHI LĂNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN
17/PĐ-UBND 13-05-2020 Phong trào thi đua thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở hướng tớichào mừng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”năm 2020trên địa bàn huyện Chi Lăng
1791/QĐ-UBND 11-05-2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Văn hóa và Thông tin theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1796/QĐ-UBND 11-05-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1544/QĐ-UBND 17-04-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
1536/QĐ-UBND 15-04-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
430/UBND-TNMT 03-04-2020 V/v triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
1480/QĐ-UBND 03-04-2020 Kiện toàn Thành phần tham gia 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng
432/UBND-NV 03-04-2020 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa b n huyện
434/UBND-LĐTBXHDT 03-04-2020 V/v chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID - 19
1475/QĐ-UBND 01-04-2020 Cử Thành phần tham gia 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng
91 /KH-UBND 27-03-2020 Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020
32 /KH-UBND 06-02-2020 Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
29/KH-UBND 06-02-2020 Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020
600 /QĐ-BCĐ 06-02-2020 Thành lập Tổ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona thường trực tại khu theo dõi của tỉnh tại xã Chiến Thắng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng
605/QĐ-UBND 06-02-2020 Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản: Nhà trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ (cũ)
29/KH-UBND 06-02-2020 Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020
45/BC-UBND 04-02-2020 Kết quả thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
21/KH-UBND 03-02-2020 Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2020
94 /UBND-TNMT 03-02-2020 V/v bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Chi Lăng.
486/QĐ-UBND 03-02-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định