Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 22 January 2018

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh -  Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ

- Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.820.237; Fax: (0205) 3.820.312 ;

Email: ubchilang@langson.gov.vn