Skip to main content
Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 22 January 2018

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh -  Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ

- Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.820.237; Fax: (0205) 3.820.312 ;

Email: ubchilang@langson.gov.vn