Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 3 August 2018

Địa chỉ: Số 96 đường Lê Lợi. Khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.820.409

 

Email: ndchilang@gmail.com

 

 

Chủ tịch:

 

 

Phó chủ tịch:

Lô Thùy Linh

 

 

 

 

1. Chức năng:

Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

2. Nhiệm vụ:

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

 Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

3. Thành tích nổi bật:

Năm 2004: Được UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2004.

Năm 2005: Được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2005.

Năm 2008: Được Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2008.

Năm 2011: Được Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HND khóa III.

Năm 2012:

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2008 - 2013.

- Được UBND huyện Chi Lăng tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2007 - 2012.

- Được UBND huyện Chi Lăng tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất vụ Đông - Xuân 2011 - 2012.

- Được Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen đã có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2001 - 2011.

- Được Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2012.

Năm 2013:

- Được UBND huyện Chi Lăng tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất vụ Đông - Xuân 2012 - 2013.

- Được Công ty CP Vật tư nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen có thành tích trong công tác và hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm (2011 - 2013).

- Được Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen đã có nhiều đóng góp trong cung ứng vật tư phục vụ Sản xuất nông nghiệp 10 năm (2003 - 2013).

Năm 2014: Được UBND huyện Chi Lăng tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất vụ Đông - Xuân 2013 - 2014.

Năm 2015:

- Được Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân giai đoạn 2010 - 2015

- Được Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Năm 2016:

- Được UBND huyện Chi Lăng tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015

- Hàng năm cơ quan Hội Nông dân huyện Chi Lăng đều đạt cơ quan văn hóa và cơ quan An toàn về An ninh - Trật tự.