Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 21 January 2018

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY KhÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

STT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Hoàng Minh Trường

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

02053.820.242

2

Liễu Văn Mạnh

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02053.820.243

3

Đinh Hữu Học

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02053.820.232

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN HĐND HUYỆN 

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch HĐND

Liễu Văn Mạnh

Điện thoại cố định

02053.820.243

Phó Chủ tịch HĐND

Phạm Thị Quế

Điện thoại cố định

02053.820.431

 

Trưởng ban

KT-XH 

Nguyễn Mai Huyền

Điện thoại cố định

02053.820.989

Trưởng ban

 Pháp chế 

Lương Trùng Khánh

Điện thoại cố định

  02053.720.222

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch UBND huyện

Đinh Hữu Học

Điện thoại cố định

02053.820.232

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phụ trách Kinh tế

Vi Nông Trường

Điện thoại cố định

02053.820432

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phụ trách Văn hóa - Xã hội

Vi Quang Trung

Điện thoại cố định

02053.820233