Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ TRƯỞNG CÁC BAN HĐND HUYỆN 

Chức vụ Họ  và tên Số điện thoại
Chủ tịch HĐND Long Văn Nhân 02053.820.243
Phó Chủ tịch HĐND Ngô Quang Trung 02053.720.666
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Nguyễn Mai Huyền 02053.820.989
Trưởng ban Pháp chế Nghiêm Xuân Thành 02053.720.222

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm , thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn.