Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

   STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

1

Cao Văn Hà

Trưởng Công an huyện

02053.820.258

2

Trần Văn Trường

Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện

02053.820.003

3

Khổng Văn Mạnh

Trưởng phòng Nội vụ

02053. 822. 968

4

Linh Văn Phúc

Trưởng phòng KT&HT

02053. 820.206

5

Lê Anh Tùng

Trưởng phòng TN&MT

02053. 820.319

6

Vi Thiện Việt

Trưởng phòng TC-KH

02053.820.072

7

Long Minh Tùng

Chánh Thanh tra

02053.820.454

8

Hoàng Thị Minh Hồng

Trưởng phòng Tư pháp

02053. 820.329

9

Lương Thành Chung

Trưởng phòng NN&PTNT

02053 606.688

10

Đinh Thị Thao

Trưởng phòng VH&TT

02053.820.439

11

Nguyễn Hùng Mạnh

rưởng phòng GD&ĐT 

02053.820.309

12

Nông Văn Tài

Trưởng phòng LĐTBXH-DT

02053.820.320