Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

   

1.Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

 

   

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

   

Chánh Văn phòng

 

Nghiêm Xuân Thành

 

Điện thoại cố định

 

02053. 820. 103

 

 

     

 

   

Phó chánh văn phòng

 

Nông Thị Lụa

 

Điện thoại cố định

 

02053.820.236

 

 

     

 

   

Phó Chánh Văn phòng

  Trần Đức Trung

 

Điện thoại cố định

 

02053. 723.888     

 

 

     

 

   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở huyện; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

 

 

   

2. Phòng Nội vụ

 

 

   

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

   

Trưởng phòng

 

Khổng Văn Mạnh

 

Điện thoại cố định

 

02053. 822. 968

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

Phạm Thị Hương Thảo

 

Điện thoại cố định

 

02053. 822. 967

 

 

     

 

   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

 

 

   

3. Phòng Tư pháp

 

 

   

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

   

 Trưởng phòng

 

Hoàng Thị Minh Hồng

 

Điện thoại cố định

 

02053. 820. 329

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

Vi Thị Ngọc Ánh

 

Điện thoại cố định

 

02053. 820. 329

 

 

     

 

   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

 

   

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

   

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

   

Trưởng phòng

 

Vi Văn Đạt

 

Điện thoại cố định

 

02053 820. 206

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Văn Toán

 

Điện thoại cố định

 

02053 820.239

 

 

     

 

        Đặng Văn Hiếu        
   

Chức năng nhiệm vụ

 

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 

 

   

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

   

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

                 

 

       
   

Trưởng phòng

 

 

Lê Anh Tùng

 

Điện thoại cố định

 

02053.821.373

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

Hoàng Đình Hiệp

 

Điện thoại cố định

 

02053.821.373

 

 

     

 

        Hoàng Minh Dũng        
   

Chức năng nhiệm vụ

 

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường, biến đổi khí hậu

 

 

   

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

   

  Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

   

Trưởng phòng

  Vi Thiện Việt

 

Điện thoại cố định

 

02053.820.172

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

  Giáp Thị Ngọc Trong

 

Điện thoại cố định

 

02053.720.567

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

   

 

Điện thoại cố định

 

02053.820.263

 

 

     

 

   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

 

   

7. Phòng Lao động Thương binh, Xã hội- Dân tộc

 

 

   

Địa chỉ: Số 289, Đường Lê Lợi, khu Thống Nhất 1, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

 

                 

 

           
   

Trưởng phòng

 

Đoàn Thu Trà

 

Điện thoại cố định

 

02053.798.999

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

Hoàng  Văn Tầm

       

 

   

Phó Trưởng phòng

           

 

Vi Tố Uyên                                                       

     
   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

 

   

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

   

Địa chỉ: Số 385 Đường Lê Lợi, Khu Hòa Bình  II, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

 

   

Trưởng phòng

 

Nguyễn Hùng Mạnh

 

Điện thoại cố định

 

02053 820. 256

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

Vi Thị Thu Hường

 

Điện thoại cố định

 

02053 820. 256

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

Hoàng Văn Dũng

Điện thoại cố định 02053 820. 256  

 

       

 

     

 

   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

   
   

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

   

Địa chỉ: Số 21, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

 

   

Trưởng phòng

 

Đinh Thị Thao

 

Điện thoại cố định

 

02053.820.439

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

Hoàng Văn Dương

 

Điện thoại cố định

 

02053.820.162

 

 

     

 

   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

 

 

         

 

   

11. Thanh tra huyện

 

 

   

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

   

Chánh Thanh tra

 

Hoàng Văn Éng

 

Điện thoại cố định

0205.722.333

 

 

     

 

   

Phó Chánh Thanh tra

 

Hoàng Lê Phương

 

 

02053. 820. 454

 

 

     

 

   

Phó Chánh Thanh tra

 

Lê Quang Toàn

 

02053. 820. 454

 

 

   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

 

   

12. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

   

Địa chỉ: Số 22 - Đường Thân Cảnh Phúc, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

 

   

Trưởng phòng

 

Lương Thành Chung

 

Điện thoại cố định

 

02053 821. 725

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Điện thoại cố định

 

02053 821. 725

 

 

     

 

   

Phó Trưởng phòng

 

 

     

 

   

Chức năng nhiệm vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề

 

 

       

 

                           

                                       

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC HUYỆN

VÀ TỔ CHỨC HỘI ĐƯỢC GIAO BIÊN CHẾ

1.   Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Toán

Điện thoại cố định

02053.533.222

Phó Giám đốc

Lê Đức Anh

 

Điện thoại cố định

02053.533.999

           Chức năng, nhiệm vụ được giao:

             Ban Quản lý dự án huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng quyết định đầu tư; trực tiếp quản lý đối với những dự án do Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng làm chủ đầu tư và các dự án do người quyết định đầu tư giao; trường hợp cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành; được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện.

          Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Quy định tại Điều 68 về quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư; Điều 69 về quyền nghĩa vụ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 70 về quyền, nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn (khi thực hiện tư vấn quản lý dự án)của Luật Xây dựng năm 2014.

          Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử  dụng; trường hợp được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.

        2 . Trung tâm Văn hóa ,Thể thao và Truyền thông

Địa chỉ: Đường Lê Lợi- Khu Hòa Bình I, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc

Nguyễn Chiến Thắng

Điện thoại cố định

02053.722.057

   

Phó Giám đốc

Phạm Hùng Mạnh

Điện thoại cố định

02053.722.057

   

Phó Giám đốc

Lô Duy Cường

Điện thoại cố định

02053.820.308

Chức năng

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

3.. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

Địa chỉ:Thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc

Mai Xuân Thảo

Điện thoại cố định

02053.820.503

   

Phó Giám đốc

 

Điện thoại cố định

02053.820.503

   

Phó Giám đốc

Hoàng Ngọc Biên

Điện thoại cố định

02053.822.905

   

Chức năng nhiệm vụ

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chi Lăng là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng có chức năng: Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng; đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo và quản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất

Địa chỉ: Thôn Làng Đăng, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc

Vy Văn Tuấn

Điện thoại cố định

02053.822.368

   

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Thắng

Điện thoại cố định

02053.822.368

   

Phó Giám đốc

Lê Duy Anh    

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm quỹ đất tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 
         

 

5. Ban Quản lý di tích huyện

Địa chỉ: Thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

       

 Giám đốc

Ngô Thị Bình Yên

Điện thoại cố định

02053.822.368

Phó Giám đốc

Hoàng Thị Quế    

Chức năng nhiệm vụ

Ban quản lý Di tích có chức năng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị về lịch sử, văn hóa của hệ thống di tích; khai thác phát triển du lịch xứng với  tiềm năng giá trị di tích trên địa bàn huyện Chi Lăng