Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Địa chỉ: Số 96, đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053 533 888.

Email: ubmttqcl@gmail.com

 

 

 

Chủ tịch:

Vi Công Hậu

 

 

Phó Chủ tịch

Hoàng Thu Hường

1. Chức năng - Nhiệm vụ

1.1. Cơ cấu tổ chức

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng được thành lập theo Nghị định 74-CP ngày 22/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ gồm 55 đồng chí, cơ quan thường trực Ủy ban MTTQ gồm 03 đồng chí. Trong đó:

- Đồng chí: Vi Công Hậu                         - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện;

- Đồng chí: Hoàng Thu Hường                      - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện;

- Đồng chí: Ngô Thị Thu Huyền        - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính trị

- Mặt trận Tổ quốc huyện Chi Lăng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện.

- Tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của địa phương thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng bộ. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp Ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

- Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện, xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

2. Những thành tích nổi bật

  - Bằng khen số 948/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

  - Bằng khen số 151/QĐ-MT ngày 06/01/2011 của UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn.

  - Bằng khen số 244/QĐ-MT ngày 22/01/2011 của UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn.

 - Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến số 474/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND huyện Chi Lăng.

  - Bằng khen số 339/QĐ-MT ngày 25/12/2012 của UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn.

  - Giấy khen số 469/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND huyện Chi Lăng về nhất cụm thi đua năm 2012.

  - Giấy khen số 55/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND huyện Chi Lăng về có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII.

  - Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến số 465/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND huyện Chi Lăng

  - Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND huyện Chi Lăng về nhất cụm thi đua năm 2013.

 - Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến số 481/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND huyện Chi Lăng

 - Giấy khen số 3732/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND huyện có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN và 25 năm ngày quốc phòng toàn dân.

  - Băng khen số 633/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2009 - 2014.

  - Bằng khen số 50/QĐ-MTTQ ngày 5/ 12/ 2014 của UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn về đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2014.

 - Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến số 191/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND huyện Chi Lăng

  - Giấy khen số 3294/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND huyện Chi Lăng vì đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 - Bằng khen số 145/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/12/2015 của UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn về đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2015.

  - Giấy khen số 489/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Chi Lăng về nhất cụm thi đua năm 2015.

  - Giấy khen số 920/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND huyện Chi Lăng về đã có thành tích trong công tác xây dựng chính quyền huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2011-2016.

  - Giấy khen số 1795/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện Chi Lăng về đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  - Bằng khen số 196/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/6/2016 của UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn về đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 - Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc “ Đơn vị quyết thắng ” số 489/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn./.