Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Địa chỉ: Số 96 đường Lê Lợi, khu Thống nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.820.407

 

Email: huyendoanchilangls@gmail.com

 

 

Bí thư:

Nguyễn Ngọc Ngà

 

Phó Bí thư:

Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi toàn huyện.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và chính quyền.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn và chỉ đạo hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Đoàn cấp trên; kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.

2. Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đoàn tham mưu đề xuất với Đảng những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh, thiếu nhi. Tham gia xây dựng Đảng và tuyên truyền bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng.

- Đối với Nhà nước: Đoàn tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo thanh thiếu nhi.

- Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên, Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi; phối hợp với các cơ quan Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức kinh tế xã hội chăm lo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội. 

3. Thành tích nổi bật

- Bằng khen Quyết định số 675-QĐ/TWĐTN, ngày 14/12/2011 của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011.

- Bằng khen Quyết định số 1586/QĐ-UBND, ngày 07/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2008 - 2011.

- Cờ thi đua Quyết định số 291/QĐKT-TWĐTN, ngày 07/5/2012 của Trung ương Đoàn TNCS HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liền (từ 2007 - 2011).

- Bằng khen Quyết định số 672/QĐKT-TWĐTN, ngày 15/8/2012 của Trung ương Đoàn TNCS HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2011 - 2012.

- Bằng khen Quyết định số 55/ QĐKT-TWĐTN, ngày 14/01/2013 của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012.

- Giấy khen Quyết định số 844/QĐ-UBND, ngày 10/4/2013 của UBND huyện Chi Lăng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2013.

- Bằng khen Quyết định số 114-QĐ/TĐTN, ngày 10/11/2013 của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn có thành tích xuất sắc tham gia liên hoan đội tuyên truyền măng non tìm hiểu luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2013.

- Bằng khen Quyết định số 121/QĐKT-TĐTN, ngày 01/01/2014 của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013.

- Bằng khen Quyết định số 27-QĐ/UBH, ngày 06/01/2014 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn là đơn vị tiên tiến trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013.

- Bằng khen Quyết định số 383-QĐ/TWĐTN, ngày 15/8/2014 của Trung ương Đoàn TNCS HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2013 - 2014.

- Bằng khen Quyết định số 550-QĐ/KT-TWH, ngày 07/10/2014 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 - 2014.

- Bằng khen Quyết định số 822/QĐ-TWĐTN, ngày 31/12/2014 của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014.

- Bằng khen Quyết định số 365/QĐ-TWĐTN, ngày 20/8/2015 của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2014 - 2015.

- Giấy khen Quyết định số 3294/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND huyện Chi Lăng đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

- Giấy khen Quyết định số 162/QĐKT-UBH, ngày 12/01/2016 của Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015.

- Cờ thi đua Quyết định số 295-QĐ/TĐTN-VP, ngày 05/01/2016 của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.

- Giấy khen Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện Chi Lăng coa thành tích xuất sắc trong công tác Chữ Thập đỏ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Giấy khen Quyết định số 172/QĐKT-UBH, ngày 05/01/2017 của Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016.

- Bằng khen Quyết định số 423-QĐ/TWĐTN, ngày 19/8/2016 của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2015 - 2016.

- Bằng khen Quyết định số 700-QĐ/TWĐTN, ngày 26/12/2016 của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.