Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CHI LĂNG

- Chủ tịch Hội: Vi Thị Ngâm

- Phó Chủ tịch Hội:  Hoàng Thị Tuân

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội : Vương Văn Sơn

- Trụ sở: Số 18 Đường Thân Cảnh Phúc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 

- Số điện thoại: 02053 821 281

-  Email: hoikhuyenhocchilang@gmail.com

1. Chức năng nhiệm vụ được giao:

Hoạt động trong lĩnh vực Khuyến học khuyến tài; xây dựng xã hội học tập; triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình học tập của huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020;

2. Thành tích nổi bật: Các hình thức đã được khen thưởng Hội Khuyến học huyện Chi Lăng giai đoạn 2011-2016

Khen thưởng tập thể:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013

 

Bằng khen

Của TW Hội Khuyến học Việt Nam. QĐ số 122/QĐ-KHVN về thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Giấy khen

QĐ số 43/KT-KH , ngày 18/6/2013 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích Cộng đồng Khuyến học xuất sắc giai đoạn 2009-2013.

Giấy khen

QĐ số 05/QĐ-KTKH , ngày 16/1/2014 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học năm 2013.

2015

Bằng khen

Của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. QĐ số 243/QĐ-HKH vê thành tích xuất săc trong hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương năm 2015.

Giấy khen

QĐ số 52/QĐKT, ngày 02/7/2015 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chỉ đạo điểm “ Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập” giai đoạn 2014-2015.

2016

Giấy khen

QĐ số 07/QĐKT, ngày 10/01/2017 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác  khuyến học, khuyến tài, triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2016.

 

* Khen thưởng cá nhân:

1. Lê Thanh Hà: QĐ số 108/QĐKT, ngày 20/9/2016 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2016.

2. Hoàng Thị Tuân: QĐ số 07/QĐKT, ngày 10/01/2017 của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen Hội Khuyến học huyện Chi Lăng đạt thành tích xuất sắc trong công tác  khuyến học, khuyến tài, triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2016.