Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

TRẠM THÚ Y CHI LĂNG

Địa Chỉ: Số 05, phố Thân Cảnh Phúc, khu Thống Nhất I, TT Đồng Mỏ

Số điện thoại: 0253.820.298       Email: tramthuychilang@gmail.com

 

Trạm trưởng: Nguyễn Văn Châm.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thú y trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn.

Tham mưu giúp UBND huyện xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch về công tác thú y trên địa bàn theo chủ trương của ngành và huyện.

Quản lý tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm: Phát hiện, chẩn đoán dịch bệnh động vật, thông báo tình hình dịch bệnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Định kỳ kiểm tra phát hiện dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở có hoạt động liên quan đến công tác thú y trên địa bàn huyện.

Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông vận chuyển ra vào huyện theo phân cấp của Chi cục Thú y tỉnh; thực hiện kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Quản lý Nhà nước về thuốc thú y trên địa bàn theo quy định của Luật  Thú y.

Tham gia thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về thú y của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thú y trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chế độ chính sách của ngành cho cán bộ, nhân dân trong huyện.

Quản lý mạng lưới thú y cơ sở; Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Nhân viên thú y cơ sở.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chi cục Thú y, UBND huyện về tình hình dịch bệnh động vật, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật, quản lý thuốc thú y và các hoạt động khác có liên quan đến công tác thú y tại địa bàn.