Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ: Khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

Số điện thoại: 02053.820.240.                    Email: chilanglso@gso.gov.vn

 

Chi Cục trưởng: 

Phó Chi cục trưởng: Vi Thị Lan Hương

1. Chức năng, nhiệm vụ

         Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

        Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở, các cuộc điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

        Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả các cuộc điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND xã, thị trấn thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện cung cấp.

        Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các ấn phẩm thống kê khác.

       Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.

        Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng, ban, UBND xã, thị trấn trực thuộc huyện để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

        Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực  hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

         Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

         Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính.

           Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

              2. Thành tích nổi bật

          - Hàng năm tập thể và các cá nhân đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Các năm 2015, 2016 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc.

          - Cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh;

          - Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh