Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

   CHI CỤC THUẾ KHU VỰC I

Địa chỉ trụ sở chính: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng

Số điện thoại: 02053.827.456

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ LIÊN XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ trụ sở Thôn Làng Đăng, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.

Số điện thoại: 02053.820.653                    Email: cctclang.lso@gdt.gov.vn

Chi Cục trưởng: Nguyễn Tuấn Anh

 Phó Chi cục trưởng: - Hà Công Thức.

                                      - Lê Minh Chung.

                                      - Ong Bích Thắng.

                                      - Trần Văn Chiến

         1. Chức năng, nhiệm vụ

Chi cục Thuế khu vực I trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo qui định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan.