Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

1

Trường TH xã Bắc Thuỷ

2

Trường TH xã Bằng Hữu

3

Trường TH xã Chiến Thắng

4

Trường TH xã Gia Lộc

5

Trường TH xã Hoà Bình

6

Trường TH xã Lâm Sơn

7

Trường TH Lê Lợi TT Đồng Mỏ

8

Trường TH xã Nhân Lý

9

Trường TH xã Thượng Cường

10

Trường TH xã Vân An

11

Trường TH xã Vân Thuỷ

12

Trường TH xã Chi Lăng

13

Trường TH xã Quang Lang

14

Trường TH xã Y Tịch

15

Trường PTDTBT TH 1 xã Hữu Kiên

16

Trường TH 1 xã Mai Sao

17

Trường TH 1 xã Quan Sơn

18

Trường TH 1 xã Quang Lang

19

Trường TH 1 thị trấn Chi Lăng

20

Trường TH 1 thị trấn Đồng Mỏ

21

Trường TH 1 xã Vạn Linh

22

Trường PTDTBT TH 2 xã Hữu Kiên

23

Trường TH 2 xã Mai Sao

24

Trường TH 2 xã Quan Sơn

25

Trường TH 2 thị trấn Chi Lăng

26

Trường TH 2 xã Vạn Linh

27

Trường TH 3 xã Vạn Linh