Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 3 August 2018

   Địa chỉ: Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.

          Số điện thoại: 02053.822.996                  Email: vpdatchilang@gmail.com

         

                             Giám đốc: Lý Thị Thúy Hải.

                             Phó giám đốc: 

         

               1. Chức năng - Nhiệm vụ

           Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng là cơ quan chuyên môn thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn, thực hiện các công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

            Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật

          Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

          Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

          Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật

          Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

          Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

          Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

          Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

          Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

          Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

          Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

           2. Thành tích nổi bật

          Hàng năm tập thể và các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

          Năm 2013 có 01 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

          Năm 2014: có 02 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

          Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh;

          Chi bộ Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.