Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by quantri on 20 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
04/TTr-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành