Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Xã Bắc Thủy tổ chứcc hội nghị phản biện xã hội

Hoạt động các xã thị trấn

Ngày 12/10/2022, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị phản biện đề án: "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng.

xbt.jpg

Toàn cảnh hội nghị phản biện do MTTQ xã Bắc Thủy tổ chức.

Hội nghị đã đưa ra 8 mục tiêu thực hiện; mỗi năm giao ít nhất một phần việc mới, đột phá; hai nội dung giám sát được Đảng ủy phê duyệt; đến năm 2025 100% MTTQ  các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động;100% Chủ tịch MTTQ, 80% các tổ chức chính trị - xã hội tham gia cấp ủy và HĐND cùng cấp; xây dựng ít nhất một mô hình phát triển kinh tế, một phần việc đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; có trên 80% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức các hoạt động.

Sau khi các đại biểu nghe trình bày dự thảo báo cáo, đã có 10 lượt ý kiến phản biện, bổ xung các nội dung trong việc thực hiện đề án. Tiếp thu mọi ý kiến tham góp của các đại biểu, Hội nghị đã đề ra 3 nhiệm vụ giải pháp để thực hiện trong thời gian tới: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền và các nghành chức năng; tiếp tục củng cố, đổi mới nội dung tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động các phong trào thi đua yêu nước.

Ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Thủy, thông qua Hội nghị, nhằm thống nhất  nhận thức và hành động, cụ thể hóa tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án đã đề ra.

Thanh Cương