Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

CHỦ TỊCH UBND XÃ BẰNG MẠC THỰC HIỆN KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI THÔN

Hoạt động các xã thị trấn

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của chủ tịch xã. Ngày 13/03/2023 đồng chí Hoàng Tiến Đoan, Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng đã có cuộc kiểm tra, giám sát tại thôn Đông Quan, Bằng Mạc. Nội dung kiểm tra: kiểm tra hoạt động của Trưởng thôn trong việc triển khai tuyên truyền các chính sách tín dụng, nguồn vốn được UBND thông báo, việc giám sát công tác bình xét cho vay, công tác sử dụng vốn vay của các hộ dân; đối với Tổ Tiết kiệm và vay vốn kiểm tra công tác bình xét cho vay, đôn đốc hộ vay trả nợ, trả lãi, tuyên truyền vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm và thực hiện quy ước của tổ; đối với các hộ vay kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay và chấp hành các quy định của ngân hàng, quy ước của tổ.

bang mac.jpg

Hình ảnh kiểm tra tại tổ Tiết kiệm và vay vốn 

Tính đến ngày 09/03/2023 tổ TK&VV thôn Đông Quan quản lý dư nợ 953 triệu đồng với 25 hộ dư nợ, tổ không có nợ quá hạn, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn luôn xếp loại tốt.

 

bang mac 2.jpg

Hình ảnh kiểm tra tại hộ vay vốn 

Qua buổi kiểm tra ông Hoàng Tiến Đoan đánh giá cơ bản các đối tượng đều thực hiện đầy đủ các quy định của Ngân hàng, việc bình xét cho vay đảm bảo công khai đúng đối tượng, chất lượng hoạt động của tổ luôn được duy trì. Đồng thời chỉ ra một số vấn đề tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đề nghị Ban quản lý Tổ TK&VV thường xuyên quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thôn để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, hiệu quả nhất, thực hiện đầy đủ công việc trong hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH huyện, nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng vốn vay tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội địa phương./.

                                                       (Nguyễn Huyền Hạnh – NHCSXH huyện)