Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
831/TB-UBND 12-09-2023 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng
831/TB-UBND 12-09-2023 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng
812/TB-UBND 01-09-2023 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng S
1390/QĐ-UBND 31-08-2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chínhsửa đổi, bổ sungvà phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửaliên thônglĩnh vực Đất đaithuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyệntỉnhLạng
1378/QĐ-UBND 30-08-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sungtrong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đ

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Số liệu thống kê

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Missing view, block "thongketruycap"