Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 21 January 2018

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY KhÓA XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

STT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Trần Thanh Nhàn

 Bí thư Huyện ủy

02053.820.242

2

Long Văn Nhân

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

02053.820.243

3

Vi Nông Trường

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02053.820.232

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN HĐND HUYỆN 

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

 Chủ tịch HĐND

Long Văn Nhân

Điện thoại cố định

02053.820.243

Phó Chủ tịch HĐND

Ngô Quang Trung

Điện thoại cố định

02053.720.666

 

Trưởng ban

KT-XH 

Nguyễn Mai Huyền

Điện thoại cố định

02053.820.989

Trưởng ban

 Pháp chế 

Lương Văn Vịnh

Điện thoại cố định

  02053.720.222

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch UBND huyện

Vi Nông Trường

Điện thoại cố định

02053.820.232

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phụ trách Kinh tế

Phùng Văn Nghĩa

Điện thoại cố định

02053.820432

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phụ trách Văn hóa - Xã hội

Vi Quang Trung

Điện thoại cố định

02053.820233