Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

 
   

 

Số:  3205 /QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 Chi Lăng, ngày  31 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

   __________________________

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 111-QĐ/HU ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về việc phân công Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách cơ sở;

          Căn cứ Quyết định số 3780/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Chi Lăng. Chủ tịch phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. Tùy tình hình thực tế trong trường hợp cần thiết Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch nhằm bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của UBND huyện.

2. Các Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo điều hành và theo dõi hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về các quyết định của mình. Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách giải quyết.

3. Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm cá nhân đối với nội dung công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời cùng các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện.

4. Hàng tuần, các Phó Chủ tịch tổng hợp tình hình kết quả công việc được phân công phụ trách để báo cáo Chủ tịch tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

5. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đối với các nội dung công việc đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền, chỉ đạo xử lý hoặc có ý kiến của Chủ tịch thì các Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc và thường xuyên trao đổi thông tin giữa các Phó Chủ tịch để điều hành công việc chung.

Đối với những nội dung công việc chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý hoặc chưa có ý kiến của Chủ tịch thì các Phó Chủ tịch báo cáo Chủ tịch trước khi quyết định. Nếu vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

6. Khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đi công tác cơ sở, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện được giao phụ trách địa bàn có trách nhiệm tham gia cùng chuyến công tác.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện

1. Đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo, điều hành về mọi mặt hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định tại Điều 29 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch, kế hoạch chung của huyện; chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác tài chính, kế hoạch; công tác nội vụ, tổ chức và cán bộ, cải cách hành chính; công tác tư pháp, thi hành án dân sự; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện; Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định. Thay mặt Uỷ ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự trong việc thi hành pháp luật.

Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

           Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện.

2. Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Giúp Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo khối kinh tế, bao gồm các lĩnh vực: Kế hoạch, thống kê, sản xuất kinh doanh; nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc các nguồn vốn được tỉnh giao làm chủ đầu tư và các nguồn vốn sự nghiệp của huyện; các lĩnh vực thương mại dịch vụ, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường, vận tải, viễn thông; thu, chi ngân sách trên địa bàn; quản lý thị trường, giá cả, tín dụng, ngân hàng; xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công; Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện điều hành, giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đi vắng.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Hạt Kiểm lâm, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Thống kê, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Chi Lăng và các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

3. Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Giúp Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo khối văn hoá - xã hội, bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục,  đào tạo, văn hoá, thông tin, thể thao, du lịch, y tế, các chính sách xã hội, phát thanh, truyền hình, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác dân tộc, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác; Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

          Thay mặt UBND huyện giữ mối liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; Ban Quản lí di tích; Trung tâm Y tế; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Bảo hiểm xã hội; Hội Khuyến học, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội cựu Thanh niên xung phong, Hội cựu giáo chức; Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Bưu điện huyện.

Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

4. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ là Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện theo quy chế làm việc và là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Nhân dân huyện; đồng thời tham mưu và giữ mối quan hệ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện với Sở, ban, ngành theo lĩnh vực công tác ở tỉnh.

Phụ trách các xã, thị trấn (Theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

          Điều 4. Các Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                               

- Như Điều 4 (T/h);

- UBND tỉnh (để B/c);

- Các sở, ban, ngành tỉnh;                                                                           - TT Huyện uỷ;

- TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Viện KSND, TAND, UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;- Các Ban HĐND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;

- UBND các xã, thị trấn;                                                 

- Trang TTĐT huyện;

-Lưu:VT,VP(TTH).                                                                                       

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường

 

 

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THEO DÕI, PHỤ TRÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Quyết định số: 3205  /QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Chi Lăng)

 

Số TT

Lãnh đạo UBND huyện phụ trách

Đơn vị xã, thị trấn

Ủy viên UBND huyện phụ trách

 

Ghi chú

 

1

Đồng chí Vi Nông Trường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Thị trấn Chi Lăng

Đ/c Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Quan Sơn

Đ/c Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

Vân An

Đ/c Trưởng Phòng Nội vụ

 

Thượng Cường

Đ/c Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

Nhân Lý

Đ/c Trưởng Phòng Tư Pháp

 

Bắc Thủy

Đ/c Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Vạn Linh

Đ/c Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

2

Đồng chí Phùng Văn Nghĩa

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Thị trấn Đồng Mỏ

Đ/c Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Gia Lộc

Đ/c Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Bằng Mạc

Đ/c Trưởng Công an huyện

 

Bằng Hữu

Đ/c Trưởng Công an huyện

 

Y Tịch

Đ/c Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Vân Thủy

Đ/c Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Chiến Thắng

Đ/c Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

3

Đồng chí Vi Quang Trung

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Chi Lăng

Đ/c Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Mai Sao

Đ/c Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

Hòa Bình

Đ/c Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

Hữu Kiên

Đ/c Trưởng Phòng Nội vụ

 

Lâm Sơn

Đ/c Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc

 

Liên Sơn

Đ/c Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc