Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

       

Địa chỉ: Số 96 đường Lê Lợi, Khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053 820 408

Email: phunuchilang@gmail.com

Chủ tịch:

Vy Thị Thu Trang

Phó Chủ tịch:

Hoàng Thị Yêu

   1. Chức năng

          - Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

          - Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

               2. Nhiệm vụ

          - Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

          - Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

          - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

          - Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

          - Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

              3. Thành tích nổi bật

          - Bằng khen số 13/QĐ-ĐCT ngày 28/11/2011 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2011.

          - Giấy khen số 142/QĐ-UBND ngày 31/1/2012 của UBND huyện Chi Lăng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác  năm 2011.

          - Giấy khen số 63/QĐ-BTV ngày 24/12/2012 của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn vì đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2012.

          - Giấy khen số 465/QĐ-UBND ngày 23/1/2013 của UBND huyện Chi Lăng vì đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến  Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2012.

          - Công nhận số 119/QĐ-NHCSLS ngày 06/2/2013 của Ngân hàng CSXH tỉnh Lạng Sơn vì đạt mô hình tổ chức Hội nhận ủy thác cấp huyện kiểm mẫu năm 2012.

          - Bằng khen số 355/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm tham gia hoạt động Ngân hàng CSXH giai đoạn 2003- 2012.

          - Giấy khen số 59/QĐ-BTV ngày 10/12/2013 của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn vì đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2013.

          - Giấy khen số 465/QĐ-BTV ngày 23/1/2013 của UBND huyện Chi Lăng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

          - Giấy khen số 02/QĐ-BTV ngày 07/01/2015 của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn vì Đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức Hội thi Chi hội trưởng phụ nữ giỏi và Liên hoan hát ru hát dân ca các cấp Hội phụ nữ năm 2014.

          - Giấy khen số 82/QĐ-BTV ngày 05/12/2014 của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2014.

          - Giấy khen số 2636/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND huyện Chi Lăng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc huyện Chi Lăng giai đoạn 2009- 2014.

          - Giấy khen số 3363/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND huyện Chi Lăng vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất vụ Đông xuân năm 2013- 2014.

          - Giấy khen số 191/QĐ-UBND ngày 29/1/2015 của UBND huyện Chi Lăng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 đạt tập thể lao động tiên tiến.

          - Bằng khen số 2208/QĐ-UBND ngỳ 02/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn vì đã có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bàn mẹ nuôi dạy con tốt “giai đoạn 2010- 2015.

          - Bằng Khen số 49/QĐ-BTV ngày 21/12/2015 của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2015.

          - Giấy khen số 3856/QĐ-UBND, ngày 17/11/2016 của UBND huyện Chi Lăng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn.

          - Bằng khen số 2116/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011- 2016.

          - Bằng khen số 38/QĐ-ĐCT-KT ngày16/12/2016 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2016.