Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

                                                              HUYỆN CHI LĂNG

 

Địa chỉ: Số 138 đường Đại Huề, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh  Lạng Sơn.

Số điện thoại: 0253.821.654                Fax: 0253.821.284

Email: chilangvbsp@gmail.com    Đường dây nóng:duongdaynongnhcsxhchilang@gmail.com

 Giám đốc: Nguyễn Minh Thanh.

  Phó Giám đốc: 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

 Phòng Giao dịch NHCSXH huyện hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhiệm vụ chính trị được giao là thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

2. Thành tích nổi bật

Hàng năm đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Giám đốc NHCSXH tỉnh và Tổng Giám đốc NHSCXH Việt Nam khen thưởng.