HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

I-THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

Họ và tên:

Long Văn Nhân

Ngày sinh:

 

Chức vụ:

Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện

E-mail

 

Số ĐT

0982 145 268

 

Họ và tên:

Ngô Quang Trung

Ngày sinh:

03/01/1974

Chức vụ:

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

E-mail

nqtrung@langson.gov.vn

Số ĐT

0988.123.088

 

Họ và tên:

Nguyễn Mai Huyền

Ngày sinh:

13/9/1980

Chức vụ:

Huyện ủy viên, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

E-mail

nmhuyen@langson.gov.vn

Số ĐT

0344424428

 

Họ và tên:

Nghiêm Xuân Thành

Ngày sinh:

01/5/1969

Chức vụ:

Huyện ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

E-mail

thanhnx@langson.gov.vn

Số ĐT

0983 821 067

 

 

II-CÁC BAN HĐND HUYỆN

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

BAN PHÁP CHẾ

 

Họ và tên:

 

 

Họ và tên:

Nghiêm Xuân Thành

Ngày sinh:

 

Ngày sinh:

01/5/1969

Chức vụ:

 

Chức vụ:

Trưởng ban

E-mail

 

E-mail

thanhnx@langson.gov.vn

Số ĐT

 

Số ĐT

0983 821 067

 

Họ và tên:

Vi Công Hậu

 

Họ và tên:

Hoàng Đức Bình

Ngày sinh:

 

Ngày sinh:

 

Chức vụ:

Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng, ủy viên Ban KT-XH, Phó Trưởng đoàn

Chức vụ:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện

E-mail

 

E-mail

 

Số ĐT

0983 722 819

Số ĐT

0989 653 662

 

Họ và tên:

Lô Minh Hồng

 

Họ và tên:

Hoàng Xuân Hòa

Ngày sinh:

 

Ngày sinh:

 

Chức vụ:

Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chi Lăng, ủy viên Ban KT-XH,

Thành viên

Chức vụ:

Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy TT Đồng Mỏ, Ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện , Thành viên

E-mail

 

E-mail

 

Số ĐT

 

Số ĐT

0982 820 604

 

Họ và tên:

Linh Văn Phúc

 

Họ và tên:

Hoàng Văn Dũng

Ngày sinh:

 

Ngày sinh:

 

Chức vụ:

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, ủy viên Ban KT-XH Thành viên

Chức vụ:

Ủy viên BCH Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện , Thành viên

E-mail

 

E-mail

 

Sô ĐT

0982 002 352

Số ĐT

0915 998 192

 

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Ngà

 

Họ và tên:

Vy Thị Thu Trang

Ngày sinh:

 

Ngày sinh:

 

Chức vụ:

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Chi Lăng, ủy viên Ban KT-XH, Thành viên

Chức vụ:

Ủy viên BCH Huyện ủy, Chủ tịch HLHPN huyện , Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện , Thành viên

E-mail

 

E-mail

 

Số ĐT

0974 568 411

Số ĐT

0973.263.112

 

III-CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

Số TT

Tổ Đại biểu

Họ và tên

Đơn vị ứng cử

1

Tổ 1

Ngô Quang Trung – Tổ trưởng

Thị trấn Chi Lăng, xã Chi Lăng

2

Hoàng Ngọc Bằng – Tổ phó

3

Trương Thị Hương Giang

4

Khổng Văn Mạnh

5

Tổ 2

Linh Văn Phúc – Tổ trưởng

Thị trấn Đồng Mỏ

6

Vi Thị Ngọc Ánh – Tổ phó

7

Nguyễn Hùng Mạnh

8

Vi Nông Trường

9

Hoàng Xuân Hoà

10

Tổ 3

Phan Thị Phương –Tổ trưởng

Mai Sao, xã Nhân Lý

11

Lê Thành Nghị Tổ phó

12

Lê Anh Tùng

13

Tổ 4

Lô Minh Hồng – Tổ trưởng

Bắc Thủy, xã Vân Thủy

14

Nguyễn Mai Huyền Tổ phó

15

Vi Thiện Việt

16

Tổ 5

Trần Văn Trường – Tổ trưởng

(xã Vân An, Chiến Thắng, Liên Sơn

17

Hoàng Đức Bình – Tổ phó

18

Nguyễn Ngọc Ngà

19

Hoàng Văn Dũng

20

Đinh Mạnh Tùng Lâm

21

Tổ 6

Hoàng Xuân Anh – Tổ trưởng

Quan Sơn, Hữu Kiên, xã Lâm Sơn

22

Vy Thị Thu Trang – Tổ phó

23

Lương Thành Chung

24

Nguyễn Ngọc Toản

25

Tổ 7

Vi Quang Trung – Tổ trưởng

Thượng Cường, xã Gia Lộc

26

Nghiêm Xuân Thành – Tổ phó

27

Phùng Văn Nghĩa 

28

Tổ 8

Vi Công Hậu – Tổ trưởng

Hòa Bình, Bằng Mạc, xã Bằng Hữu

29

Hoàng Văn Trung – Tổ phó

30

Bế Thị Đoan Trang

31

Tổ 9

Long Văn Nhân – Tổ trưởng

Vạn Linh, xã Y Tịch

32

Vương Văn Sơn Tổ phó

33

Vy Đa Rin

35

Lương Văn Vịnh