STT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Vi Nông Trường

01/11/1972

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Cơ quan: 02053.820.232

DĐ: 0912.158.808

2

Phùng Văn Nghĩa

02/3/1978

Phó Chủ tịch UBND huyện

Cơ quan: 02053.820.432

DĐ: 0979.821.710

3

Nguyễn Hùng Mạnh

08/11/1983

Phó Chủ tịch UBND huyện

Cơ quan: 02053.820.233

DĐ: 0985.707.488